Close

Villa V : une maison poséedans les dunes

16 / 100

C’est au beau milieu des dunes de Oostduinkerke que s’érige depuis un peu plus d’un an la Villa V, bien nichée dans le paysage. Une habitation remar quable, en béton préfa briqué poli, miroir aux lignes nettes tranchées au rasoir.

Deux surfaces horizontales en béton, deux grandes fenêtres et une découpe dans la dune, qui, par une pente, conduit au garage : c’est ainsi que l’œil perçoit cette villa isolée à la côte. Frappant : la ligne de façade n’est pas parallèle à la rue, mais est orientée un peu plus à l’Ouest pour capter pleine-ment la lumière du soir.

Ce n’est qu’un élément qui vous permet de vous rendre compte du souci du détail avec lequel cette habitation a été construite. Le bureau d’archi-tectes Govaert & Vanhoutte Architects a dessiné le projet de cette habita-tion pour le maître d’ouvrage Henk Verkouille, de l’entreprise de construc-tion Modulo Béton. Enjoy Concrete, entreprise de préfabrication située à Furnes, spécialiste depuis des années dans le béton décoratif, a préfabriqué les éléments. La société du maître d’ouvrage est intervenue en tant qu’entrepreneur.

La façade avant de la Villa V, récep-tionnée l’an dernier, laisse supposer une habitation compacte, qui se révèle néanmoins très spacieuse en largeur et en profondeur. C’est ainsi qu’on retrouve au rez-de-chaussée le living, la cuisine et la salle à manger orientée au Sud-Est. Les suites avec salle de bain se trouvent à l’étage. Le plus grand niveau, la cave, comprend deux chambres à coucher, avec autant de salles de bain. A côté de celles-ci, un poolhouse près de la piscine. Un ensemble de quelque 570 mètres carrés.

A l’exception de la cave coulée en place, la Villa V est entièrement préfabriquée. L’habitation est construite comme un système Lego. Avec des parois et des colonnes en guise de briques de construction, qui sont facilement posées les unes sur les autres. Les joints sont remarquablement fins : pas plus de 8 mm « Ce n’est pas comparable à de la construction industrielle préfabriquée,

Woning V staat als een huis

C’est au beau milieu des dunes de Oostduinkerke que s’érige depuis un peu plus d’un an la Villa V, bien nichée dans le paysage. Une habitation remar quable, en bétoIn de duinen van Oostduinkerke ligt sinds ruim een jaar de Villa V, goed genesteld in het landschap. Een opmerkelijke woning, in scherp afgelijnd en spiegelglad prefab beton.n préfa briqué poli, miroir aux lignes nettes tranchées au rasoir.

Twee horizontale betonvlakken, twee grote ramen en een uitsnede in de duin, die via een helling naar de garage leidt: zo oogt de voorgevel van deze vrijstaande villa aan zee. Opvallend: de voorgevel loopt niet evenwijdig met de straatzijde, maar is ietsje westelijker gericht. Om gul avondlicht te vangen.

Het is maar één element waaraan je de zin voor detail kan aflezen waarmee deze woning is opgetrokken. Govaert & Vanhoutte Architects tekende het ontwerp van de woning voor bouw-heer Henk Verkouille, van bouwbedrijf Modulo Beton. Enjoy Concrete, prefab-betonbedrijf uit Veurne dat zich al jaren toespitst op zichtbeton, vervaardigde de prefabelementen. Het bedrijf van de bouwheer trad op als aannemer.

De voorgevel van de vorig jaar opgele-verde Villa V doet een compacte woning vermoeden, die naar achter in breedte en diepte niettemin zeer ruim is open-gewerkt. Zo zijn op de gelijkvloerse verdieping de living, de keuken en de eetkamer zuidoostelijk georiënteerd.


où déjà rien que les joints sont beau-coup plus grands » reconnaît Bernard Joye d’Enjoy Concrete. « Vous ne pouvez pas vous permettre ce travail plus gros-sier dans une villa : tout doit s’adapter parfaitement. Là il faut que ce soit au top. Et nous nous y engageons. »

La beauté se cache dans les détails. « Notre bureau se caractérise par une approche fonctionnelle avec une forme épurée » entend-on chez les architectes Govaert & Vanhoutte. « Tout part d’une analyse approfondie du projet que nous transformons en un volume équi-libré. La combinaison des détails épurés que nous y introduisons définit nos habitations. Vous ne remarquez la parfaite fonctionnalité que lorsque vous y habitez. »

Govaert & Vanhoutte Architects expli-que : « Nous réalisons régulièrement des habitations du type de Villa V. Toutefois, ce qui rend pour nous celle-ci unique c’est l’utilisation de modules préfabriqués. Dans ce projet c’était évident : le propriétaire développe les éléments avec lesquels nous avons travaillé. La préfabrication a des carac-téristiques spécifiques : elle demande beaucoup de préparation en amont mais la construction est particulière-ment rapide. Le béton revient souvent dans notre architecture. Nous sommes très économes dans sa finition. Le degré de finition de Villa V est très élevé. La préfabrication a un peu plus de joints, naturellement. Le défi était de joliment les rythmer. »

L’enveloppe extérieure de l’habitation a finalement été terminée en neuf jours. Cela signifie : monter le béton, poser la toiture, poser les fenêtres, jointoyer. Bernard Joye : « Montée entièrement, précis à quatre millimètres près.»

Slaapvertrekken met badkamers vinden op de eerste verdieping onderdak. En het ruimste niveau, de kelder, omvat twee slaapkamers en evenveel bad-kamers, met daarnaast een poolhouse bij het zwembad. Alles bijeen goed voor 570 vierkante meter.

Villa V is volledig gerealiseerd in prefab – op de ter plaatse gestorte kelder na. De woning is opgebouwd als een lego-systeem. Met wanden en kolommen als bouwstenen, die vlot op elkaar worden gezet en gemonteerd. De voegen zijn opmerkelijk klein: niet groter dan 8 mm. “Dat is onvergelijkbaar met prefab-industriebouw, waar alleen al de voegen veel groter zijn”, beaamt Bernard Joye van Enjoy Concrete. “In een villa kun je je dat ruwere werk niet veroorloven: daar moet alles perfect aansluiten. Daar moet het echt top zijn. En daar staan we voor.”

De schoonheid huist in de details. “Ons bureau staat voor een functio-nele benadering met een uitgepuurde vormgeving”, klinkt het bij de archi-tecten Govaert & Vanhoutte. “Alles ver-trekt van een grondige analyse van de opdracht die we omzetten in een even-wichtig volume. De combinatie van uitgepuurde details die we daarop los-laten, definiëren onze woningen. Het functioneel goed werken merk je pas duidelijk als je erin woont.”

Govaert & Vanhoutte Architects: “Het type woning zoals Villa V maken we wel vaker. Wat deze woning voor ons uniek maakt, is het gebruik van prefab-modules. Bij dit project lag dat voor de hand: de eigenaar ontwikkelt de ele-menten waarmee we hebben gewerkt. Prefab heeft specifieke kenmerken: het vergt veel voorbereiding maar het bouwen zelf gaat bijzonder snel. Beton keert vaak terug in onze architectuur. Op de afwerking daarvan zijn we zeer zuinig. Die afwerkingsgraad is bij Villa V erg mooi. Prefab heeft iets meer voegen, natuurlijk. De uitdaging lag in het mooi ritmeren daarvan.”

Voor topwerk heb je een geolied team nodig, met zin voor perfectie.

Pour une construction traditionnelle vous travaillez de l’intérieur vers l’exté-rieur. Vous construisez d’abord le gros-œuvre, l’isolation suit et finale-ment viennent la paroi extérieure et le toit. Dans ce cas-ci le processus a été inversé : les murs extérieurs ont été montés en premier, puis les fenêtres et le toit, qui ont fourni un ensemble fermé avec quelques ponts ther-miques. Ensuite l’isolation a été placée à l’intérieur et finie. Cet ordre s’est avéré agréable : ainsi les sous-traitants peuvent travailler à l’intérieur, au sec. »


Le maître d’ouvrage/entrepreneur Henk Verkouille est en tous cas ravi du résultat « C’est devenu une maison particulièrement belle, même si je le dis De buitenschil van de woning was uit-eindelijk op negen dagen klaar. Dat betekent: beton monteren, dak leggen, ramen plaatsen, afkitten. Bernard Joye: “Alles geplaatst, op vier millimeter nauwkeurig.”


“Voor een traditionele bouw werk je van binnen naar buiten. Eerst wordt een ruwbouw gezet, dan volgt de isolatie, ten slotte komen buitenmuur en dak. In dit geval verliep het proces omgekeerd: eerst werden buitenmuren gemon-teerd, dan ramen en dak – wat alvast een gesloten geheel opleverde, welis-waar met koudebruggen. Vervolgens werd langs de binnenzijde geïsoleerd en afgewerkt. Die volgorde werkte wel prettig: zo kunnen de onderaannemers binnen, in het droge werken.”


Bouwheer/aannemer Henk Verkouille is alvast verguld met het resultaat. “Het is een bijzonder mooi huis geworden – al zeg ik het zelf, zeer geestig om in te wonen en met supergoede E-waardes. Het was nota bene genomineerd voor een FEBE Elements Award. Villa V had best een passiefhuis kunnen zijn, ware het niet dat mijn vrouw keramiek maakt, en dus werkt met een keramiek-oven die heel veel verbruikt (lacht).”

Voor Verkouille en Joye is Villa V duide-lijk meer dan zomaar een privéwoonst, het is hun beider visitekaartje als aan-nemer en promotor enerzijds, als maker van superglad beton anderzijds. Verkouille: “We hebben Villa V gebouwd als referentiewoning. Enerzijds om erin te wonen, anderzijds als voorbeeld voor onze villabouw van morgen. Aan het huis is een stevige evolutie vooraf-gegaan, ook in mijn knowhow.

De voorgevel doet een compacte woning vermoeden, maar naar achter toe is Villa V zowel in de breedte als in de diepte zeer ruim opengewerkt.La façade avant de la Villa V laisse supposer une habitation compacte. Elle se révèle néanmoins très spacieuse en largeur et en profondeur.

moi-même, très agréable à vivre avec d’excellentes valeurs énergétiques. Elle a de plus été nominée pour les FEBE Elements Awards. Villa V aurait parfai-tement pu être une maison passive, s’il n’était que mon épouse fabrique de la céramique et travaille donc avec un four qui consomme énormément (rires). »


Pour Hans Verkouille et Bernard Joye, la Villa V est clairement bien plus qu’une habitation privée, il s’agit pour eux d’une carte de visite comme entre-preneur et promoteur d’une part, et comme fabricant de béton super-lisse d’autre part. Hans Verkouille explique « Nous avons construit la Villa V comme une habitation de référence. D’une part pour y habiter, d’autre part comme exemple de notre construction de villas de demain. La maison d’habi-tation a connu une sérieuse évolution, mon savoir-faire aussi. Mon entreprise Modulo est spécialisée depuis quelques années dans la construction de parcs de recyclage. Avec ces modules en béton nous avons commencé il y a cinq ans en France à réaliser également des projets résidentiels. Au début, il s’agissait d’élé-ments superposés. Particulièrement ‘bruts’ donc. Grâce entre autres à l’archi-tecte Benny Govaert et à Bernard Joye d’Enjoy Concrete, nos idées ont énor-mément évolué et se sont affinées. Villa V est le premier résultat à terme de l’évolution que j’ai connue comme entrepreneur. C’est ainsi que la couleur du béton lisse est parfaitement celle que nous voulions et les joints sont réduits à un minimum absolu. Bernard est vraiment un as dans ce domaine. »

Mijn bedrijf Modulo is al enige jaren gespecialiseerd in de bouw van recy-clageparken. Met die betonmodules zijn we vijf jaar geleden in Frankrijk ook residentiële projecten gaan reali-seren. In het begin waren dat woningen van gestapelde elementen. Behoorlijk ‘ruw’ dus. Dankzij onder anderen archi-tect Benny Govaert en Bernard Joye van Enjoy Concrete zijn onze ideeën enorm geëvolueerd en verfijnd. Villa V is het eerste voldragen resultaat van de evolutie die ik als aannemer heb door-gemaakt. Zo is de kleur van het gladde beton perfect zoals we wilden, en zijn de voegen tussen de elementen tot een absoluut minimum herleid. Bernard is daarin echt een krak.”

Bernard Joye: “Voor topwerk heb je een geolied team nodig, met zin voor per-fectie. Onze stukken zijn in supercondi-ties gemaakt in de fabriek. Geen enkel stuk met mankementen verlaat de fabriek. Ik ben erg trots op het super-gladde beton dat wij leveren, ja. Ons geheim? We werken met vloeibeton, dat niet meer getrild moet worden, zoals klassiek het geval is. Het is van Japanse makelij, en heet RDC (Rheo Dynamic Concrete). Vloeibeton werd aanvankelijk gebruikt voor de bouw van metro’s, voor plaatsen die moeilijk bereikbaar waren. Wij zijn daar destijds met Furnibo, mijn vroegere bedrijf dat nog altijd bestaat, mee begonnen.”

De buitenschil van de woning was uiteindelijk op negen dagen klaar. Dat betekent: beton monteren, dak leggen, ramen plaatsen, afkitten. Alles geplaatst, op vier millimeter nauwkeurig.
L’enveloppe extérieure de l’habitation a finalement été terminée en neuf jours. Cela signifie : monter le béton, poser la toiture, poser les fenêtres, jointoyer. Montée entièrement, précis à quatre millimètres près.
De voorgevel loopt niet evenwijdig met de straatzijde, maar is iets westelijker gericht om gul avondlicht te vangen. Het is maar één element waaraan je de zin voor detail van de woning kan aflezen.
La ligne de façade n’est pas parallèle à la rue, mais est orientée plus à l’Ouest pour capter pleinement la lumière du soir. Ce n’est qu’un élément qui vous permet de vous rendre compte du souci du détail avec lequel cette habitation a été construite.

“Bij Enjoy Concrete maken we gebruik van gloed-nieuwe bekistingen in metaal”, klinkt het voorts. “Die worden zeer goed gereinigd, en met silli-conen bewerkt. Dat levert vlijmscherpe randen op: het is tenslotte minimalistische architectuur. In ons beton vind je geen wolken of afschuwelijke grindnesten. Dat perfectionisme vraagt know how, en af en toe een beetje geduld. Maak je een fout, dan moet je herbeginnen. Gelukkig hangen we niet af van de weersomstandigheden. In de fabriek kun je voluit voor de perfectie gaan. En als er bij montage of transport toch wat schade is – dat gebeurt – hebben we een uitstekende her-steldienst; mannen met fijne vingers.”

Bernard Joye: “De woning van Henk Verkouille krijgt best wat navolging, merk ik. Zo hebben we net een order van zes huizen binnen, die in dezelfde geest worden gepland. Deze manier van bouwen houdt de kosten ook onder con-trole. Alles is vooraf bepaald, waardoor je niet voor verrassingen komt te staan. Bovendien zie ik bouwheren die de buitenschil laten plaatsen, en vervolgens de binnenafwerking zelf doen.”

Woning V | Villa V Oostduinkerke, 2015

OPDRACHTGEVER | MAÎTRE D’OUVRAGE:
Henk Verkouille – Modulo Beton bvba
AANNEMER | ENTREPRENEUR: Modulo Beton bvba
PREFAB BETON ELEMENTEN | ELÉMENTS EN BÉTON PRÉFABRIQUÉ:
Enjoy Concrete nv
ARCHITECT(E): Govaert & Vanhoutte Architects
BEWOONBARE OPPERVLAKTE | SUPERFICIE HABITABLE:
•KELDER 250M², GELIJKVLOERS 205M², VERDIEPING 115M²
•CAVE 250 M², REZ-DE-CHAUSSÉE 205 M², ETAGE 115 M²

Pour du travail au top il vous faut une équipe bien huilée, ayant le sens de la perfection.

Bernard Joye explique : « Pour du travail au top il vous faut une équipe bien huilée, ayant le sens de la perfec-tion. Nos éléments sont fabriqués en usine dans des conditions exception-nelles. Aucun élément présentant une imperfection si infime soit-elle ne quitte l’usine. Bien sûr, je suis très fier du béton ultralisse que nous livrons. Notre secret ? Nous travaillons avec du béton fluide qui ne doit plus être vibré, comme c’est classiquement le cas. Il est de conception japonaise et s’ap-pelle RDC (Rheo Dynamic Concrete). Le béton fluide était à l’origine utilisé dans la construction de métros, à des endroits difficiles d’accès. Nous avions commencé avec ce produit à l’époque chez Furnibo, mon ancienne entreprise qui existe toujours. »

« Chez Enjoy Concrete nous utilisons des coffrages neufs en métal » pour-suit-il. « Ceux-ci sont parfaitement nettoyés et traités aux silicones. Cela fournit des bords tranchants comme des rasoirs : il s’agit en somme d’archi-tecture minimaliste. Vous ne trouverez pas dans notre béton de nuage ou d’affreux nid de gravier. Ce perfection-nisme exige du savoir-faire, et parfois un peu de patience. Si vous faites une erreur, vous devez recommencer. Heureusement, nous ne dépendons pas des conditions météorologiques. Et si, au montage, ou pendant le trans-port, l’un ou l’autre dommage devait être provoqué – ce sont des choses qui arrivent – nous disposerions d’un excellent service de réparation : des hommes aux doigts de fées. »

Bernard Joye : « Je remarque que l’habi-tation de Henk Verkouille connaîtra une suite. C’est ainsi que nous venons d’ob-tenir une commande de six maisons planifiées dans le même esprit. Cette manière de construire permet aussi de bien contrôler les coûts. Tout est déter-miné d’avance. Il n’existe donc jamais de mauvaise surprise. Je vois aussi de plus en plus de maîtres d’ouvrage faisant placer l’enveloppe extérieure et réalisant eux-mêmes la finition. »

Verkouille abonde : « Le projet Villa V est devenu le point de départ de nombreux nouveaux projets dans le même esprit, qui ont été mis en chantier. Une dizaine de maisons ont entre-temps été récep-tionnées et il y en a au moins autant en préparation. Nous travaillons dans ce domaine souvent avec Enjoy Concrete. »

Een modulaire prefabwoning bouwen gaat zoals bekend vlug, maar er gaan zeer grondig studiewerk en veel voor-bereiding aan vooraf. “De architect ontwierp de woning in de geest van prefab”, dixit Joye. “Het studiebureau van Modulo Beton analyseerde dat ont-werp, trok het ‘in stukken’ en tekende de verschillende elementen uit in detail. Alvorens in productie te gaan, werden die detailtekeningen bij ons gefine-tuned en gefinaliseerd. Modulo Beton coördineerde de werf en zorgde dat de puzzel juist werd gelegd, in samen-spraak met onze productieplanning.

“Nadat de woning was afgewerkt, werd het beton nog lichtjes geschuurd. En gehydrofobeerd, zodat het beton water- en vuilafstotend is. Zo blijft het mate-riaal zijn natuurlijke kleur behouden.

“Doorgaans werken we voor apparte-mentsbouw, maar we leveren meer en meer elementen voor volwaardige villa’s”, besluit Joye. “De troeven van prefab kunnen, mits zin voor perfectie, namelijk ook in de privé-woningbouw voluit aan bod komen: de korte bouw-tijd, die je veel manuren op de werf bespaart; je werk is veel minder onder-hevig aan de weersomstandigheden; en prefab is ook zeer duurzaam en veilig.”

Villa V is een duurzaam gebouw, zegt Joye overtuigd. “Hoe lang die woning kan blijven staan? Mits het nodige onderhoud om de zoveel jaar zou ik zeggen: bijna eeuwig!” (KDA)

Het kelderniveau omvat twee slaapkamers en evenveel badkamers, waarnaast een poolhouse bij het zwembad.Le niveau de la cave comprend deux chambres à coucher, avec autant de salles de bain. A côté de celles-ci, un poolhouse près de la piscine.

Il est bien connu que construire une habitation modulaire préfabriquée est rapide, mais elle est précédée d’un important travail d’étude et de prépara-tion. « L’architecte a conçu l’habitation dans l’esprit d’une préfabrication » dit Joye. « Le bureau d’étude de Modulo Béton a analysé le projet, l’a transposé en ‘morceaux’ et a dessiné les différents éléments dans le moindre détail. Avant de commencer la production, les plans de détail ont été affinés et finalisés chez nous. Modulo Béton a coordonné le chantier et a fait en sorte que le puzzle soit correctement posé, en concertation avec notre planning de production. »

Dès l’habitation terminée, le béton fut encore légèrement poncé et hydro-phobé pour le rendre hydrofuge et résistant aux salissures.. Le matériau garde ainsi sa couleur naturelle.

« Nous travaillons le plus souvent dans la construction d’appartements, mais nous livrons de plus en plus d’éléments pour des villas complètes » conclut Joye. « Les atouts de la préfabrication, peuvent aussi avoir pleinement droit au chapitre dans la construction de loge-ments particuliers, moyennant un sens de la perfection : la durée de construc-tion réduite, qui permet d’économiser énormément d’heures de main-d’œuvre sur chantier ; le travail est moins dépen-dant des conditions atmosphériques ; la préfabrication est également très durable et sûre. »

Villa V est un bâtiment durable, Bernard Joye en est convaincu « Pour combien de temps cette habitation reste-ra-t’elle là ? Avec l’entretien nécessaire, je dirais : presque éternellement ! » (KDA)